Tiramisu
Tiramisu
Producent koncentratów do piekarnictwa i cukiernictwa przemysłu spożywczego
Oferta handlowa / Wydarzenia / Klauzula informacyjna
Klauzula informacyjna
TIRAMISU, ul. Szeroka 40, 62-800 Kalisz informuje, że jest Administratorem Państwa danych osobowych i przetwarza Państwa dane w celu realizacji zamówienia lub zawarcia i realizacji umowy, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w tym w szczególności z art. 6 ust. 1 lit. b).
Państwa dane osobowe, o których mowa powyżej, przekazywane będą odbiorcom takim jak:
a) banki, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
b) zakłady ubezpieczeń, jeżeli zamówienie / umowa powinna być zabezpieczona,
c) firmy świadczące usługi prawne,
d) podmioty realizujące usługi pocztowe lub kurierskie,
e) firmy transportowe, wspierające Administratora danych przy realizacji umowy,
f) innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania nałożonych na Administratora obowiązków.
Ponadto Dane osobowe będą powierzane firmom informatycznym, dbającym o bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych w ramach systemów informatycznych należących do Administratora Danych Osobowych.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania współpracy, jednak nie dłużej niż do czasu upływu przewidzianych stosowanymi przepisami terminów przedawnienia roszczeń. Po upływie wyżej wskazanego okresu dane osobowe zostaną trwale usunięte lub przechowywane będą w celach archiwizacyjnych, jeżeli obowiązek archiwizacji będzie wynikał z obowiązujących przepisów prawa.
Dane są przetwarzane przez TIRAMISU, ul. Szeroka 40, 62-800 Kalisz w związku z tym mają Państwo:
a) prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz prawo do przenoszenia danych,
b) prawo żądania usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania,
c) prawo do uzyskania kopii Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Administratora danych osobowych,
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez Administratora danych osobowych,
e) prawo do wniesienia skargi w zakresie naruszenia przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. do organu nadzorującego przetwarzanie danych - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do zawarcia oraz realizacji zamówienia lub zawarcia i realizacji umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji zamówienia lub zawarcia i realizacji umowy.
Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
Decyzje dotyczące Państwa danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Jeśli nie chcą Państwo, aby Państwa dane osobowe były dłużej przetwarzane przez TIRAMISU, ul. Szeroka 40, 62-800 Kalisz prosimy o zgłoszenie żądania usunięcia danych osobowych na adres rodo@tiramisu.net.pl
Jeżeli Administrator Danych uzna zgłoszenie za uzasadnione, dane osobowe zostaną usunięte, jednakże pozostawione w takim ograniczonym zakresie, jaki niezbędny będzie do umożliwienia wykazania zgodności z przepisami, przez okres do czasu upływu przewidzianych stosownymi przepisami terminów przedawnienia roszczeń.
W przypadku pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem rodo@tiramisu.net.pl
Producent koncentratów do piekarnictwa i cukiernictwa przemysłu spożywczego
tel./fax. 62 757 16 50